OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Velmi si vážíme vaší důvěry a chráníme data před zneužitím. Správcem Vašich osobních údajů je:

 

Hana Marešová, IČ: 71869018

Vorlova 435/6, 266 01 Beroun

info@crianza.cz

Tel. +420 605 907 166

 

Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (telefon a email).

 

2. K čemu Vaše osobní údaje používáme?

 

Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, tzn. vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.

 

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

 

3. Komu Vaše údaje předáváme?

 

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

 

Dalšími příjemci vašich osobních údajů mohou být:

 

In Time Kurýr spol. s.r.o., Klečákova 989/4, 190 00 Praha 9, IČ: 25719921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64125, jako přepravní společnost

 

Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 193628, jako přepravní společnost

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb

  

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.

 

Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

 

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@crianza.cz .

 

5. Práva při zpracování osobních údajů?

 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při

 

zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn., že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít

 

b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 

c) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn., že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.

 

d) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

 

I. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

 

II. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracováníní

 

III. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

 

IV. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 

e) Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.

 

f) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na tomto odkazu zde).

 

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Elektronická data pro komunikaci mezi eshopem a klientem jsou v zaheslovaném počítači.

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají jen nejnutnější a omezený přístup pouze jím pověřené osoby.

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.